Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie.Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne , nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno- moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole dba tez o to, aby wychowankowie mieli świadomość istnienia własnych praw. Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków odgrywa nauczyciel. Istnieje stała potrzeba uświadamiania dzieciom, jak również ludziom dorosłym praw dziecka. Dorośli doskonale znają swoje prawa, niejednokrotnie zapominają o tym, że również i dzieci będąc częścią społeczeństwa mogą korzystać ze swoich praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji Praw Dziecka.

20 listopada –

Dzień Praw Dziecka

Prawa dziecka są przedmiotem traktatów międzynarodowych.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło

20 listopada 1959 roku Deklarację Praw Dziecka,

a 20 listopada 1989 roku Konwencję o Prawach Dziecka

Tekst znajdziesz na www.unicef.pl/prawa-dziecka/akty-prawne

Polska ratyfikowała Konwencję 7 lipca 1991 r

Według powyższych aktów prawnych dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie
 • adopcji
 • oświaty i nauki
 • kultury, wypoczynku i rozrywki
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania światopoglądu
 • dostępu do informacji
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem
 • prywatności
 • równości

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:

 • Konstytucja RP się w rodzinie
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

Od 20 listopada 2008 r. każde dziecko potrzebujące pomocy może zadzwonić do
Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Z numerem 0 800 12 12 12 można się połączyć bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru

oraz telefonów komórkowych

Telefon czynny: codziennie w godz. 8.15-20.00.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Biuro przyjmuje codziennie w godzinach 8.15-16.15.


O PRAWACH DZIECKA W PRZEDSZKOLU BAJADURKA

Zadaniem naszego przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczać tego, co dobre i co służy ich rozwojowi. Pragniemy, aby nabywały umiejętności potrzebne w życiu społecznym, bowiem właśnie w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. W naszym Przedszkolu przedszkolak powinien szanować własne potrzeby, ale jednocześnie ma obowiązek przestrzegać zasad współdziałania w grupie, a w szczególności zasad dotyczących bezpieczeństwa i szacunku. Dlatego nauczyciele wraz z dziećmi ustalają własne zasady, których należy przestrzegać podczas pobytu w przedszkolu. Te zasady tworzą Kodeks Przedszkolaka.

Niech się wreszcie każdy dowie

i rozpowie w świecie całym,

że dziecko to także człowiek

tyle, że jeszcze mały.

Którym za to należą się brawa,

chcąc wielu dzieci los odmienić,

spisali dla was mądre prawa.

więc je, na co dzień i od święta

spróbujcie dobrze zapamiętać:


Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś

niedobrego.


Mogę uczyć sie wszystkiego, co mnie zaciekawi

i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.


Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,


i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.


Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.


Tak się w wiersze poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,


Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej, jak umiecie!